Vở học sinh 96 trang Justice League - 0413

Vở học sinh 96 trang Justice League - 0413

Mã số: 0413
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 120g/m²
Độ trắng: 90-92%ISO
 


10,300Đ


Mã số: 0413
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 120g/m²
Độ trắng: 90-92%ISO