Sổ giáo án Patterns A4 200 trang

Sổ giáo án Patterns A4 200 trang

  • SỔ PATTERN IN A4 200 trang.
  • Dòng kẻ ngang.
  • Định lượng 58g/m2.
  • Kích thước: 210x297mm.
  • Độ trắng: ISO 84


22,100Đ


  • SỔ PATTERN IN A4 200 trang.
  • Dòng kẻ ngang.
  • Định lượng 58g/m2.
  • Kích thước: 210x297mm.
  • Độ trắng: ISO 84